HomeDeklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: „GIWK”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej HYDROMISJA

 

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-12.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),

 

Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

 

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.

 

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Data ostatniego przeglądu: 2022-01-12.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Żaneta Tryzno, ztryzno@giwk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 32 12 683. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informację o sposobach złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskim można znaleźć na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 

 1. Budynek znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku. Jest to wolnostojący parterowy budynek socjalno-warsztatowy z niezależnie funkcjonującym zapleczem dydaktyczno-edukacyjnym, dalej zwanym centrum edukacyjnym HYDROMISJA.
 2. Do Centrum edukacyjnego HYDROMISJA prowadzi jedno wejście. W jego pobliżu znajduje się miejscowe obniżenie krawężnika.
 3. Wejście usytuowano 2 cm nad poziomem terenu. W budynku brak progów wewnętrznych, progi zewnętrzne nie przekraczają wysokości 2cm.
 4. Przyjazd do Centrum edukacyjnego HYDROMISJA możliwy jest wyłącznie w grupach zorganizowanych biorących udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez GIWK Sp. z o.o. (po uprzednim zgłoszeniu uczestników zajęć).
 5. Centrum edukacyjne HYDROMISJA znajduje się w odległości 1,5 km od bramy wjazdowej na teren Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Trasę należy pokonać pieszo lub własnym środkiem transportu pod opieką pracownika GIWK Sp. z o.o.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

 1. Centrum edukacyjne HYDROMISJA mieści przedsionek, hol wejściowy, pomieszczenia dydaktyczne i edukacyjne (sala konferencyjno-wykładowa, sala szkolno-laboratoryjna) oraz sanitariaty ogólnodostępne w tym dla osób niepełnosprawnych.
 2. Drzwi do pomieszczeń i  szerokości dróg komunikacji wewnętrznej umożliwiają osobom na wózkach dostęp do wszystkich pomieszczeń użytkowych.
 3. Powierzchnie dróg komunikacyjnych i pomieszczeń zaprojektowano z wykończeniem, które nie utrudnia poruszania się osobom niepełnosprawnym w tym z dysfunkcją wzroku.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 

W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych. Budynek nie posiada też druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących oraz komunikatów i informacji dźwiękowo-głosowej.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Przed wejściem głównym do budynku są zlokalizowane ogólnodostępne miejsca postojowe oraz jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem poziomym.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, z zastrzeżeniem posiadania przez psa aktualnych szczepień.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

 

 1. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 2. Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie dla osób, które zgłoszą potrzebę użycia języka migowego lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących będzie na bieżąco uzupełniane.

 

Inne informacje skierowane do osób niepełnosprawnych, na przykład opis sposobu dojazdu, inne sposoby porozumiewania się itp. Dobrymi praktykami są także umieszczenie informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, w języku migowym oraz dodanie fotografii budynku.

 

 1. Na teren Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód można dojechać autobusem linii nr 186. Autobus zatrzymuje się przy bramie głównej Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód na przystanku  "Oczyszczalnia" (przystanek na żądanie).
 2. Dojazd samochodem możliwy jest od strony Gdańska ul. Elbląską (kierunek Przejazdowo) lub od strony Obwodnicy Południowej - zjazd węzeł "Gdańsk Wschód"; kierunek Gdańsk. Z obu kierunków na wysokości hipermarketu MAKRO należy skręcić w przeciwległą do marketu ul. Benzynową (od strony Gdańska - skręt w lewo; od strony Obwodnicy - skręt w prawo).
 3. Na wniosek osoby z niepełnosprawnością zapewniona zostaje pomoc/asysta pracownika GIWK Sp. z o.o. W tym calu należy skontaktować się z pracownikiem GIWK telefonicznie pod nr tel. 58 32 19 780; tel. kom. 531 637 467 lub mailowo przesyłając informację na adres hydromisja@giwk.pl.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia